Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MTD International bv (“MTD”), Nederland

Algemene Voorwaarden MTD International B.V. van toepassing sinds 03-04-2014.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ondernemingen die deel uitmaken van MTD Nederland bv, waaronder MTD International bv, hierna te noemen: “MTD”, gedane aanbiedingen, werkzaamheden, rechtshandelingen en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot huur, verhuur en levering van goederen en/of diensten, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever/huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.2 Een verwijzing naar andere huurvoorwaarden of andere Algemene Voorwaarden heeft geen rechtsgevolg. Toepasselijkheid van enige Voorwaarden van een Klant/Verhuurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. MTD erkent geen voorwaarden van Klant/Verhuurder, behoudens na afzonderlijke schriftelijke aanvaarding daarvan door MTD.

1.3 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht, dan blijft de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Met betrekking tot de ongeldige of vernietigde bepalingen zal MTD in overleg met de Klant nieuwe bepalingen vaststellen die het meest aansluiten bij de geest en de bedoeling van de ongeldige of vernietigde bepalingen.

1.4 Een afwijking van deze voorwaarden, op enig moment door MTD ten gunste van Klant/Verhuurder doorgevoerd of aanvaard, geeft Klant/Verhuurder niet het recht zich op deze afwijking te beroepen met betrekking tot nieuwe overeenkomsten, of de doorvoering van een dergelijke afwijking als vast onderdeel van zijn transacties met MTD te vorderen.

1.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Cliënt/Verhuurder zich niet beroepen op gewoonterecht of brancheconventie om enige bepaling van de Overeenkomst en deze Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 – Definities en omschrijvingen

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) Offerte: een aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte of aanbieding in welke vorm of onder welke benaming dan ook; b) Ontwerp: de te leveren ontwerpen, modellen, voorwerpen en/of werken (tekeningen en/of andere materiële zaken met een oorspronkelijk karakter); c) Producten: onderdelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven uitvoering of benaming, al dan niet vervaardigd op basis van een ontwerp; d) Methode: een methode, bouwwijze of procedure, ongeacht de vorm of benaming daarvan; e) Overeenkomst: een overeenkomst of order, in welke vorm of onder welke benaming dan ook geplaatst; f) Klant: erfpachter van Opdrachtgever, dan wel aspirant erfpachter van aspirant-opdrachtgever; g) Huurperiode: de periode die aanvangt op het moment dat de te leveren of te gebruiken producten het industrieterrein van MTD verlaten en die eindigt op het moment dat de te leveren of te gebruiken producten worden teruggebracht op het industrieterrein van MTD.

2.2 Wanneer onder deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, wordt daaronder (indien van toepassing) mede verstaan het vervaardigen en leveren van goederen, het vervoeren van goederen, het verrichten van diensten en het sluiten van Overeenkomsten;

2.3 Onder “werkdag” wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze dag valt op een rustdag, feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag zoals deze plaatselijk of in het algemeen wordt erkend, dan wel door de overheid of de CAO is vastgesteld, ingaande om 8.00 uur en eindigende om 17.30 uur.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Opdrachtgever kan MTD altijd verzoeken om een schriftelijke offerte op basis van de eisen zoals verwoord in de aanvraag betreffende de door MTD in de Huurperiode te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten en/of diensten.

3.2 MTD zal vervolgens ofwel een offerte uitbrengen aan de Klant ofwel de Klant meedelen dat MTD geen offerte kan uitbrengen. MTD behoudt zich het recht voor prijzen en offertes te wijzigen zolang er geen Overeenkomst is gesloten. Alle door MTD gesloten Overeenkomsten gelden voor de duur van de Huurperiode. Binnen de in het voorstel genoemde geldigheidsduur, of indien geen geldigheidsduur is aangegeven binnen veertien dagen na dagtekening van het voorstel, dient de Klant MTD schriftelijk mede te delen of hij het voorstel al dan niet aanvaardt, dan wel nader overleg met MTD wenst. Indien de Klant niet binnen de aangegeven termijn reageert, kan MTD het voorstel intrekken of wijzigen.

3.3 Alle aanbiedingen en Overeenkomsten worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant kredietwaardig is en dat de Overeenkomst desgewenst door MTD kan worden overgedragen aan een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een soortgelijke onderneming.

3.4 Acceptaties die afwijken van de inhoud van de door MTD gedane aanbieding gelden als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding waaraan MTD niet gebonden is, tenzij een bevoegde medewerker van MTD deze afwijkingen schriftelijk heeft goedgekeurd. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod.

3.5 Kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in offertes ontslaan MTD ook na het sluiten van de Overeenkomst van haar nakomingsverplichtingen en/of gevolgschade.

3.6 Gewichts-, maat-, en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d. zoals opgenomen in door MTD verstrekte catalogi, circulaires, folders e.d., alsmede in de door haar geplaatste advertenties, dan wel in enige andere door MTD bekend gemaakte informatie omtrent door MTD te verrichten werkzaamheden, binden MTD nimmer en zijn slechts bedoeld om de Klant een algemeen beeld te geven van het geen wat MTD aanbiedt.

Artikel 4 – Annulering

4.1 Indien de Klant de Overeenkomst wenst te annuleren, dient hij MTD hiervan zo snel mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. De annulering dient uiterlijk zeven (7) dagen na aanvaarding van de offerte plaats te vinden. Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om materialen te verzenden, dient annulering één maand voor aanvang van de Huurperiode plaats te vinden.

4.2 Bij tijdige annulering wordt 50% van de totale overeengekomen prijs aan de Klant in rekening gebracht, vermeerderd met alle met de annulering verband houdende kosten zoals die door MTD zijn of worden gemaakt. Bij niet tijdige annulering is de Klant de totale overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met alle op de annulering betrekking hebbende kosten zoals die door MTD zijn of worden gemaakt.

Artikel 5 – Contractsom/tarieven/prijzen

5.1 De door MTD opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele heffingen of belastingen van overheidswege.

5.2 Alle heffingen – hoe ook genaamd en in de ruimste zin – opgelegd door de Nederlandse overheid of door een buitenlandse overheid met betrekking tot de door MTD verrichte werkzaamheden zijn uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever op grond van de toepasselijke (fiscale) overheidsvoorschriften een deel van de aanneemsom dient in te houden, is Opdrachtgever gehouden MTD een bedrag gelijk aan het bedrag dat hij op grond van de toepasselijke (fiscale) overheidsvoorschriften dient in te houden, te vergoeden, zodanig dat MTD te allen tijde het volledige door Opdrachtgever verschuldigde bedrag ontvangt.

5.3 MTD is gerechtigd tot prijsopgaven, waaronder (maar niet beperkt tot) een stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, loonsverhogingen, de invoering van nieuwe overheidsheffingen of een verhoging van bestaande heffingen. MTD stelt de Klant onmiddellijk in kennis van de prijsverhoging. In geval van een prijsverhoging door MTD heeft de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen. In geval van beëindiging is de Klant gehouden de door MTD gemaakte kosten alsmede een gedeelte van de overeengekomen prijs, gebaseerd op de reeds verrichte werkzaamheden, aan MTD te vergoeden.

5.4 Voor de door MTD te verrichten werkzaamheden kunnen Opdrachtgever en MTD een vaste aanneemsom of uurtarieven overeenkomen op basis van, met uitsluiting van meerwerk dat zal of kan worden verricht, dit wordt achteraf berekend.

5.5 Indien de goede uitvoering van de werkzaamheden door MTD of de levering of beschikbaarheid van producten en/of diensten wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld door een wijziging van veiligheidsvoorschriften of een wijziging van andere omstandigheden, is MTD gerechtigd na voorafgaand overleg met Klant de inhoud van de Overeenkomst naar eigen inzicht dienovereenkomstig te wijzigen of aan te vullen. De alsdan te leveren prestatie mag echter niet wezenlijk afwijken van de eerder overeengekomen prestatie. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal MTD de Klant tevoren inlichten indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de overeengekomen prijs tot gevolg heeft. De Klant is dan verplicht het hiervoor bedoelde meerdere aan MTD te betalen.

Artikel 6 – Verplichtingen MTD

6.1 MTD is gehouden bij de uitvoering van haar werkzaamheden alle Nederlandse overheidsvoorschriften, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen. MTD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkende regelgeving in andere landen.

6.2 MTD zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap en is verplicht haar werkzaamheden goed en betrouwbaar uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

6.3 MTD zal zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden houden aan de door Opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, indien en voor zover deze in overeenstemming zijn met in acht te nemen Nederlandse overheidsvoorschriften.

6.4 MTD zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat het gemonteerde materiaal geschikt is voor het doel dat bij de aanvaarding van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen of schriftelijk is vermeld, indien en voor zover dit in overeenstemming is met toepasselijke Nederlandse overheidsvoorschriften.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Klant is verplicht MTD alle informatie te verstrekken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn. De Klant dient niet alleen de door MTD gevraagde gegevens te verstrekken, maar ook alle andere gegevens waarvan hij redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Indien de Klant de in artikel niet (tijdig) verstrekt, heeft MTD het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat de gegevens zijn verstrekt. De uit een dergelijke vertraging voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Klant. Indien de door MTD gevraagde informatie, ondanks herhaalde verzoeken van MTD, niet (volledig) door de Klant wordt verstrekt, heeft MTD het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, de Overeenkomst te beëindigen. MTD is in dat geval nooit aansprakelijk voor schade. De Klant is in dat geval volledig schadeplichtig tegenover MTD.

7.3 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat, of zal voor eigen rekening en risico ervoor zorgen dat: a) eventuele tekeningen en/of bestekken en/of instructies op basis waarvan MTD haar werkzaamheden uitvoert zijn geverifieerd en opgegeven maten en andere details zijn gecontroleerd; b) de werkzaamheden die betrekking hebben op, maar niet goed behoren tot, de door MTD aangenomen opdracht tijdig en naar behoren worden uitgevoerd; c) zijn eigen voorschriften en instructies tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van MTD, bij gebreken waarvan MTD niet aan die voorschriften en/of instructies kan worden gehouden; d) alle zich op het werk bevindende obstakels voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd; e) het werkterrein bereikbaar is voor de transportmiddelen van MTD; f) de Opdrachtgever in het bezit is van alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen; g) de Klant alle toepasselijke overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt; h) de vereiste stroomaansluitingen binnen een redelijke afstand beschikbaar zijn en redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn in de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd; i) de werkzaamheden ongestoord kunnen verlopen, met name dat er geen andere werkzaamheden worden verricht die een ongeschonden montage en/of demontage kunnen verhinderen; j) de geleverde, maar nog niet gemonteerde materialen, alsmede het gereedschap, kunnen worden opgeslagen in een ruimte die toegankelijk is voor MTD en geschikt is voor de opslag van deze zaken; k) er adequate en kosteloze faciliteiten beschikbaar zijn voor het personeel van MTD. Dit omvat – maar is niet beperkt tot – sanitaire, parkeer-, rust- en slaapvoorzieningen; l) de realisatie van het (de) hoofdaansluitpunt(en) en rioolafvoerpunt(en) is naar behoren aangevraagd, tijdig verstrekt en betaald, met inbegrip van eventuele door nutsbedrijven in rekening gebrachte riool-, schoonmaak- en milieukosten; m) de watertemperatuur in de door MTD geleverde materialen wordt dagelijks gecontroleerd. Voor menselijke consumptie bestemd water mag nooit een temperatuur van 24 graden Celsius overschrijden.

7.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat MTD beschikt over gedetailleerde informatie over ondergrondse belemmeringen en nutsleidingen – in de ruimste zin van het woord – zoals nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. Schade en gevolgschade aan niet gemelde nutsleidingen en/of andere ondergrondse belemmeringen zijn voor rekening van de Klant.

7.5 Iedere derde die enig recht met betrekking tot de ter beschikking gestelde/verhuurde zaken wil uitoefenen – de Belastingdienst in het bijzonder – dient door de Klant onverwijld inzage te worden gegeven in deze voorwaarden, ten einde aan te tonen dat de verhuurde zaken eigendom zijn van MTD.

7.6 Het is Klant niet toegestaan de merken, nummers, namen en/of andere aanduidingen die op de ter beschikking gestelde/verhuurde zaken zijn aangebracht te verwijderen, af te dekken, te (laten) wijzigen of te beschadigen. Noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de ter beschikking gestelde/verhuurde zaken mogen uitsluitend door MTD of door een door MTD aangewezen derde worden aangebracht.

7.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTD is het Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde/verhuurde zaken – alles in de ruimste zin des woords – te verhuren, te verpanden, aan derden ter beschikking te stellen, te bezwaren of over te dragen.

7.8 Klant is verplicht de ter beschikking gestelde/gehuurde zaken te laten bedienen door gekwalificeerd personeel dat alle instructies van MTD nauwgezet opvolgt.

7.9 Klant dient ervoor te zorgen dat alle door MTD opgelegde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Daarnaast dient de Klant ook alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die van een redelijk handelend redelijk bekwaam gebruiker van de ter beschikking gestelde/verhuurde zaken gevergd kunnen worden. Dit kan inhouden dat hij ervoor moet zorgen dat extra veiligheidswaarschuwingen worden aangebracht, hekken worden geplaatst en/of beveiligingspersoneel wordt ingehuurd op of bij de ter beschikking gestelde/gehuurde zaken.

7.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud tijdens de Huurperiode. Indien de Klant vragen en/of onduidelijkheden heeft met betrekking tot dit onderhoud, dient hij direct contact op te nemen met MTD. De kosten van dit dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Klant.

7.11 De Klant dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst deugdelijk te verzekeren tegen brand, diefstal, aardbevingen, overstromingen, hagel, storm en vandalisme bij een verzekeringsmaatschappij van goede naam en faam. Voor aanvang van de Huurperiode verstrekt Klant aan MTD een bewijs van de verzekeringsovereenkomst(en) en de premiebetaling.

7.12 Klant is verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van de medewerkers van MTD en anderen bij de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van Klant en op de door Klant aangewezen locatie te waarborgen.

7.13 Indien MTD, of een van haar medewerkers, constateert dat er op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht giftig materiaal aanwezig is, of een andere gevaarlijke situatie kan ontstaan, zorgt Opdrachtgever er voor dat onmiddellijk de op dat moment wettelijk verplichte en geldende maatregelen worden getroffen om de gevaarlijke situatie op te heffen en er zo voor te zorgen dat de uitvoering van de Overeenkomst weer veilig kan plaatsvinden.

7.14 De Klant stelt MTD, haar vertegenwoordigers of haar verzekeraars, op alle redelijke tijdstippen in staat de zaken van MTD die in het bezit zijn van de Klant te inspecteren. MTD zal deze inspectie uitvoeren op een wijze die de Klant zo min mogelijk hindert.

Artikel 8 – Waterkwaliteit

8.1 De Klant verklaart dat de kwaliteit en capaciteit van het water bij het innamepunt voldoet aan de bepalingen van het Waterleidingbesluit. MTD verstrekt op verzoek van de Klant een exemplaar van dit Waterleidingbesluit aan de Klant.

8.2 De Klant wordt beschouwd als (tijdelijk) eigenaar/exploitant van een openbaar waterleidingnet.

8.3 MTD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbrekingen, storingen of wijzigingen in de kwaliteit van het water.

8.4 Klant geeft hierbij toestemming aan MTD om aanvullende onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren en waar nodig maatregelen ten aanzien van de waterkwaliteit te nemen. De uit deze extra werkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Klant.

8.5 Indien en voor zover MTD gegronde redenen heeft om aan de kwaliteit van het water te twijfelen, heeft zij het recht haar werkzaamheden te staken of de door MTD geleverde apparatuur buiten werking te stellen. Dit ontslaat de Klant niet van zijn financiële verplichtingen jegens MTD.

8.6 De Klant erkent dat hij op de hoogte is van de gevaren van Legionella en daarom weet dat warmwatersystemen waarin de watertemperatuur tussen 24 graden Celsius en 60 graden Celsius ligt, een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen. De Klant dient alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd of die hem van overheidswege worden opgelegd, ten einde besmettingsgevaar als gevolg van Legionella te voorkomen.

8.7 Indien en voor zover niet door MTD geleverde apparatuur wordt aangesloten op door MTD geleverde zaken, staat MTD niet in voor de compatibiliteit.

8.8 Apparatuur en/of systemen van Opdrachtgever dienen aan de volgende eisen te voldoen: a) Zij dienen te zijn voorzien van een keurmerk van de Keuringsdienst van Waterproducten (KIWA) of vergezeld te gaan van een KIWA-keuringsrapport. De eisen zoals vastgesteld door KIWA worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. b) Zij mogen geen schade of gevaar – in de ruimste zin – opleveren voor MTD-producten en dienen te voldoen aan het Algemeen Reglement Waterinstallaties (AVWI) alsmede de bijbehorende werkbladen van de Vereniging van Nederlandse Waterleidingbedrijven (VEWIN). De eisen zoals vastgesteld door AVWI en VEWIN worden op verzoek aan de Klant toegezonden. c) De Klant verleent volledige medewerking aan MTD bij het verkrijgen van watermonsters en/of het inspecteren van de aangesloten apparaten en de gebruikte materialen.

Artikel 9 – Tijden en termijnen

9.1 Tenzij uit de Overeenkomst ondubbelzinnig blijkt dat de overeengekomen tijden als een fatale termijn moeten worden beschouwd, gelden de opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding ervan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

9.2 De tussen partijen gesloten Overeenkomst is gebaseerd op een uitvoering onder normale (arbeids- en Weers)omstandigheden en gedurende reguliere werktijden. Een werkdag wordt als onwerkbaar beschouwd wanneer een meerderheid van de werknemers door oorzaken buiten de wil van MTD op die dag minimaal twee uur niet kan werken. In dat geval heeft MTD het recht de termijn waarbinnen het werk zal worden voltooid te verlengen of de Klant extra toeslagen (zoals gedefinieerd in artikel 5.6) op te leggen voor overwerk dat nodig is voor een tijdige levering. Het is aan de Klant om te beslissen of hij de leveringstermijn wenst te verlengen of de oorspronkelijke termijn wenst te halen door middel van overwerk. Indien het niet mogelijk is de termijn door overwerk te halen, heeft MTD het recht de termijn te verlengen. Deze verlenging geldt ook in geval van omstandigheden of wijzigingen in de Overeenkomst vanwege de Klant.

Artikel 10 – Uitbesteding

10.1 MTD is te allen tijde bevoegd zonder toestemming van Opdrachtgever de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

10.2 MTD is te allen tijde bevoegd om zonder toestemming van de Klant alle rechten en verplichtingen uit de door haar gesloten Overeenkomsten aan derden over te dragen.

Artikel 11 – Levering, risico en aansprakelijkheid

11.1 MTD garandeert dat de voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken verstrekte/gehuurde zaken bij aanvang van de Huurperiode in goede staat van onderhoud verkeren.

11.2 Vanaf het moment dat MTD de ontwerpen en/of producten geheel of gedeeltelijk heeft afgeleverd op de plaats of locatie van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de materialen het MTD-depot verlaten, is Klant aansprakelijk voor diefstal of beschadiging daarvan (ongeacht de oorzaak).

11.3 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant de verrichte werkzaamheden/het gebruikte materiaal niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met MTD bestemd zijn. De Klant dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de ter beschikking gestelde/verhuurde zaken te onderhouden en te behoeden voor beschadiging, verlies, vernietiging etc. Aanwijzingen van MTD dienen in acht te worden genomen.

11.4 Opdrachtgever mag zonder toestemming van MTD geen wijzigingen aanbrengen in de te verrichten werkzaamheden/het gemonteerde materiaal.

11.5 Afspraken met, of verklaringen van, personen in dienst van MTD, onderaannemers of andere personen in verband met de door MTD verrichte (of te verrichten) werkzaamheden binden MTD slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, dan wel indien en voor zover de directie van MTD de mondelinge of schriftelijke overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

11.6 Indien en voor zover MTD aansprakelijk is voor schade, is MTD slechts gehouden tot vergoeding van de schade gelijk aan het bedrag van de Offerte/Overeenkomst, indien dit niet voldoende is, is MTD gehouden tot vergoeding van het bedrag waarvoor MTD verzekerd is en tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt. MTD is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst.

11.7 Indien zich een gebeurtenis voordoet die schade aan de producten veroorzaakt of had kunnen veroorzaken, stelt Klant MTD daarvan binnen vierentwintig uur op de hoogte en verstrekt MTD alle informatie die voor deze gebeurtenis van belang is. Bovendien zal de Klant in geval van diefstal, verlies of schade aangifte laten doen bij de plaatselijke politie. De Huurperiode loopt door tot het moment waarop de schade is afgewikkeld.

11.8 Indien na het sluiten van de Overeenkomst de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd verontreinigd blijkt te zijn of de bouwmaterialen die uit de werkzaamheden voortvloeien verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden. Tenzij dit te wijten is aan grove schuld van MTD.

11.9 Indien MTD bij de uitvoering van de Overeenkomst schade veroorzaakt aan zaken van Opdrachtgever of van derden, welke schade noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst en derhalve onvermijdelijk is, is MTD voor deze schade niet aansprakelijk. De Klant vrijwaart MTD van elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke aanspraken van derden.

11.10 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van Klant vervalt niet in het geval MTD haar waarschuwingsplicht niet is nagekomen of anderszins tekort is geschoten in haar deskundigheid of zorgvuldigheid. 11.11 Conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is MTD niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat MTD is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid van deze gegevens had behoren te worden begrepen.

Artikel 12 – Technische ondersteuning, adviezen en ontwerpen

12.1 Indien MTD-diensten verleent aan de Klant zoals het ontwikkelen van ontwerpen, het maken van montageberekeningen, het maken van werktekeningen, het verstrekken van informatie aan relaties of contactpersonen van de Klant, het bezoeken van bouwplaatsen, het uitvoeren van inspecties of het houden van vergaderingen, is MTD gerechtigd extra kosten afzonderlijk aan de Klant in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 In overeenstemming met artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden zal de Klant geen informatie betreffende door MTD gebruikte ontwerpen, voorgestelde werkmethode of voorgestelde bouwmethode kopiëren, aan derden bekendmaken, publiceren of gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MTD.

Artikel 13 – Contractwijzigingen

13.1 Verrekening van contractvarianten vindt plaats: – In geval van wijzigingen in de Overeenkomst of de uitvoeringsvoorwaarden daarvan; – In geval van afwijkingen van de bedragen van voorlopige bedragen; – In geval van afwijkingen van verrekenbare bedragen/geraamde bedragen; – In geval van verlenging van de uitvoeringstermijn als bedoeld in artikel 9.

13.2 Voorlopige bedragen zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen die in de prijs zijn begrepen en bestemd zijn voor hetzij de aankoop van zaken, hetzij de aankoop van bouwstoffen en de verwerking daarvan, hetzij de uitvoering van werkzaamheden, die op de datum van de Overeenkomst niet voldoende nauwkeurig kunnen worden bepaald en door de Opdrachtgever nader moeten worden gespecificeerd.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 MTD heeft het exclusieve recht van intellectuele eigendom op tekeningen, technische specificaties, ontwerpen, berekeningen, programmatuur en al het overige dat door MTD bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is gemaakt. Alle schriftelijke documenten, cd-roms en andere gegevensdragers die deze rechten belichamen, blijven eigendom van MTD.

14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTD is het Opdrachtgever verboden bovengenoemde gegevens te verveelvoudigen of te kopiëren.

14.3 Bij ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst dient Klant binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst met MTD alle gegevensdragers waarop de intellectuele-eigendomsrechten rusten aan MTD te retourneren.

14.4 Op straffe van een niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, is het Opdrachtgever verboden: – inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten van MTD; – niet te voldoen aan bovengenoemde verzoeken.

14.5 Onverminderd de in het vorige lid bedoelde boete is Klant steeds aansprakelijk voor de schade die MTD lijdt doordat Klant inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van MTD of anderszins zijn verplichtingen ter zake niet nakomt.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Omstandigheden buiten de wil en de schuld van MTD die van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang kan worden gevergd, geven MTD het recht de Overeenkomst geheel naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15.2 MTD is niet verplicht met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen of deze voort te zetten, noch tot vergoeding van de schade die Klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de Overeenkomst, indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan omstandigheden waarin MTD haar verplichting tot nakoming niet nakomt als gevolg van handelingen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsinstanties die de uitvoering van de Overeenkomst moeilijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de Overeenkomst kon worden voorzien, defecten aan computers/software, zowel optredend bij MTD als bij derden door wie de benodigde materialen (geheel of gedeeltelijk) moeten worden geleverd, in- en uitvoerverboden, niet tijdige levering of niet leveren door leveranciers, ziekte van personeel van MTD, gebreken aan gereedschappen en transportmiddelen, verlies of beschadiging van materialen tijdens transport, verkeersbelemmeringen, weersomstandigheden (zoals vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw, enz. ), oorlog, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, staking, bezetting van het bedrijfsterrein, epidemieën, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie en/of water, transportstoringen of storingen in de levering van grondstoffen of gereedschappen, een en ander zowel bij MTD als bij derden, files en alle andere oorzaken of omstandigheden die buiten de macht en opzet en/of buiten de schuld van MTD liggen en derhalve buiten de risicosfeer van MTD vallen.

15.3 In geval van overmacht heeft MTD het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk wordt. De daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten zullen tussen Partijen worden verrekend, waarbij Opdrachtgever gehouden is een vergoeding aan MTD te betalen voor reeds verrichte, maar nog niet van nut gebleken werkzaamheden. In dit geval vindt de verrekening plaats binnen vier weken na de datum waarop is vastgesteld dat de overeenkomst niet op de oorspronkelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.

15.4 Indien de overmacht aan de zijde van MTD gedurende ten minste 3 achtereenvolgende maanden voortduurt, waardoor de Overeenkomst niet door MTD kan worden uitgevoerd, ook niet in gewijzigde vorm als bedoeld in lid 3, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding aan MTD verschuldigd te zijn.

Artikel 16 – Schorsing en beëindiging

16.1 MTD heeft het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel te ontbinden, geheel zulks naar eigen keuze, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke, zonder tot enige tussenkomst of garantie gehouden te zijn onverminderd en de overige aan MTD toekomende rechten, indien de Klant enige verplichting uit deze Overeenkomst met MTD in het geheel niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, dan wel indien er ernstige twijfel bestaat of de Klant in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens MTD na te komen, dan wel in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant.

16.2 De Klant is niet gerechtigd de uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde betalingen op te schorten in verband met een tekortkoming die voortvloeit uit een andere met MTD gesloten Overeenkomst.

16.3 In geval van tijdelijk onvermogen van MTD tot nakoming van de Overeenkomst is Klant niet gerechtigd betalingen op te schorten.

16.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die MTD op Klant heeft of zal krijgen terstond en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de Klant aansprakelijk voor alle door MTD geleden schade, hoe ook genaamd, inclusief winstderving en transportkosten.

16.5 MTD behoudt zich het recht voor volledige vergoeding van alle geleden schade te vorderen.

Artikel 17 – Betalingen

17.1 In geval van netto contante betaling door Opdrachtgever ontvangt Opdrachtnemer een deugdelijke kwitantie als bewijs van betaling.

17.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen op de vervaldag te worden betaald, zonder enige korting of compensatie, door overschrijving op een van de op de MTD-factuur vermelde rekeningen. Indien het factuurbedrag op de vervaldag niet volledig is betaald, is de Klant door het enkele verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. MTD kan een aanbetaling verlangen, bijzondere betalingstermijnen worden in de offerte vermeld.

17.3 Het inroepen van enig retentie- of verrekeningsrecht met betrekking tot eventuele tegenvorderingen van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst of uit hoofde van andere Overeenkomsten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

17.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt MTD een rente van 1,5% per maand in rekening, ingaande op de vervaldag en eindigend bij volledige betaling. Alle door MTD gemaakte kosten wegens niet tijdige betaling, zowel in als buiten rechte, zijn voor rekening van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: – de declaraties van advocaten en procureurs met betrekking tot hun werkzaamheden in rechte, ook indien deze de door de Rechtbank vastgestelde bedragen overschrijden; – de declaraties van advocaten en procureurs met betrekking tot hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15% van de betreffende hoofdsom, met een minimum van € 400; – de kosten van deurwaarders, gevolmachtigden en incassobureaus, alsmede alle gemaakte executiekosten; – de kosten van een faillissementsaanvraag.

17.5 Indien reparatie of reiniging noodzakelijk is als gevolg van ondeskundige behandeling door Klant, reparaties door derden ten behoeve van Klant, het gebruik van ondeugdelijke accessoires door Klant, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage binnen de risicosfeer van Klant kan worden beschouwd, zullen de kosten afzonderlijk en aanvullend aan Klant in rekening worden gebracht.

17.6 MTD is gerechtigd om periodiek betaling te verlangen voor reeds verrichte werkzaamheden en/of verrichte leveringen en deze overeenkomsten te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als gedeeltelijke betaling van de overeengekomen totaalprijs. Deze bepaling ten aanzien van de in dit artikel bedoelde facturen geldt onverkort voor de eindfacturen.

Artikel 18 – Diversen

18.1 Wijzigingen van, aanvullingen op of annulering van Overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

18.2 Nevenafspraken – ook al zijn deze gemaakt vóór het sluiten van deze Overeenkomst – zijn niet geldig indien zij in strijd zijn met bovenstaande bepalingen.

18.3 Ten aanzien van de financiële omvang van de wederzijdse verplichtingen uit hoofde van de met MTD gesloten Overeenkomsten zijn de administratieve gegevens van MTD beslissend, behoudens tegenbewijs.

18.4 De opschriften van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergemakkelijken en kunnen op geen enkele wijze de werking of het doel van de bepalingen beperken of uitbreiden.

18.5 Alle kennisgevingen, verzoeken, vragen of andere mededelingen aan MTD dienen schriftelijk te geschieden. Post kan worden gestuurd naar het in de Overeenkomst vermelde adres van MTD.

Artikel 19 – Vertrouwelijkheid

19.1 Partijen komen overeen dat zij, voor zover wettelijk mogelijk, geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van de inhoud van de tussen hen gesloten Overeenkomst. Deze verplichting duurt ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst voort ten aanzien van informatie waarvan Partijen redelijkerwijs kunnen aannemen dat deze geheimhouding behoeft.

19.2 Indien Opdrachtgever vertrouwelijke informatie aan derden wil of moet verstrekken waarvoor MTD niet vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend, dient Opdrachtgever voorafgaand aan de verstrekking van deze informatie schriftelijke toestemming aan MTD te vragen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle (rechts)handelingen van MTD, waaronder haar totstandkoming van Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op Overeenkomsten van MTD.

20.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MTD is gevestigd, dan wel – indien MTD als eisende partij optreedt en daarvoor kiest – door de volgens de wet bevoegde rechter.

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen

Wij helpen u de beste oplossing te vinden.