Cookies

Disclaimer

Lees de volgende voorwaarden voordat u de website van MTD (de Website) gebruikt. Elk gebruik van de Website en de inhoud ervan is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

 

Aanvaarding van voorwaarden
MTD Nederland b.v., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in en onderworpen aan de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, kan naar eigen goeddunken de voorwaarden, bepalingen en werking van deze Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door de Website te bezoeken, te doorbladeren en/of te gebruiken erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen daaraan gebonden te zijn. U mag de Website op geen enkele wijze wijzigen, veranderen, aanpassen of aanpassen.

Handelsmerken
De handelsmerken, dienstmerken en logo’s (de Handelsmerken) die op de Website worden gebruikt en weergegeven, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MTD.

Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en animatiebestanden en alle andere informatie en de wijze waarop deze grafisch worden weergegeven op de Website vallen onder het auteursrecht van MTD, tenzij anders aangegeven. De Website of een deel ervan mag niet worden gekopieerd of verspreid, noch mag de Website of een deel ervan worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTD, en op voorwaarde dat de inhoud op geen enkele wijze wordt gewijzigd en alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen behouden blijven.

Beperking van aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de Website zijn MTD noch haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor alle soorten schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van of in verband met derden.
MTD doet geen uitspraken over andere websites waartoe u via deze Website toegang krijgt. Hoewel MTD geen controle heeft over websites die door derden worden geproduceerd en geschreven, wijst MTD alle aansprakelijkheid af voor de toegankelijkheid, de inhoud en het gebruik, alsmede de producten, diensten en dergelijke die via de website van deze derden beschikbaar worden gesteld.
De informatie op de website wordt “as is” verstrekt zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.
MTD selecteert en wijzigt alle informatie op deze Website met zorg. MTD kan echter niet garanderen dat de informatie op deze Website geen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevat.

Privacy
MTD gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u op onze website verstrekt. Uw informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet verkocht of overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Als u vragen heeft over deze wettelijke kennisgeving, kunt u contact opnemen met mtd@mtd.net

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen

Wij helpen u de beste oplossing te vinden.