PRIVACYBELEID

Algemene privacyverklaring

Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Wij respecteren de privacy van iedere natuurlijke persoon en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende bedrijven:

 1. Wij respecteren de privacy van iedere natuurlijke persoon en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende bedrijven:
  MTD Holding B.V., Clara Zetkingweg 4, 5032 ML, Tilburg, CoC 17187610;
 2. MTD International B.V., Clara Zetkinweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 16080239;
 3. MTD Nederland B.V., Clara Zetkinweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 16050363;
 4. MTD Fleet B.V., Clara Zetkinweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 17170828;
 5. MTD Deutschland GmbH, Thüringer Allee 12, 14052 Berlijn, Duitsland
 6. MTD Frankrijk Sarl, 187-189 Allée des Érables – Villepinte, 95934 Roissy Ch. De Gaulle cedex
 7. MTD UK &Ireland Ltd., Unit A, Antura Kingsland Business Park, Wade Road, Basingstoke RG24 8EN
 8. MTD België BVBA, Europakruispunt 2, 1000 Brussel

Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. MTD is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In sommige gevallen werken wij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het uiterst belangrijk dat persoonsgegevens door ons zorgvuldig worden behandeld. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met alle zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt in dat wij:

 1. Duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 2. Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen nadrukkelijk om toestemming voor verwerkingen waarvoor die toestemming nodig is;
 4. Geeft geen gegevens door aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde dienst of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 5. Draagt er zorg voor dat, mocht het nodig zijn uw gegevens met derden te delen, er afspraken worden gemaakt dat de verstrekte persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 6. Zullen passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en zullen dit ook eisen van partijen die op ons verzoek persoonsgegevens verwerken;
 7. Zal u te allen tijde assistentie verlenen indien u inzage, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst.

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen, kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens.

Verantwoordelijke (voor de verwerking)
De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Gezien de omvang van MTD heeft MTD geen functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Bij klachten of vragen kunt u contact opnemen met Liana Hambartsumyan.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleidbaar zijn tot een individuele persoon, of dat uit de gegevens duidelijk blijkt naar welke persoon ze verwijzen.

Wij verwerken en bewaren onderstaande gegevens niet altijd. Dit is afhankelijk van de diensten en functionaliteiten waarvan u gebruik wilt maken op onze website. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam en adresgegevens
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. Geslacht;
 5. Geboortedatum;
 6. BSN;
 7. Bedrijfsnaam;
 8. Bankrekeningnummer;
 9. Geboortedatum;
 10. Curriculum vitae;
 11. Motivatiebrief;
 12. IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens
MTD verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doeleinden onderscheiden:

Doel
Uw persoonsgegevens worden door MTD verwerkt voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder het uitvoeren van activiteiten om het klantenbestand te vergroten. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag en/of verzoek. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 1. Om u de mogelijkheid te bieden producten en diensten van MTD af te nemen;
 2. Om contact met u op te nemen als u een vraag heeft over de mogelijkheden van het afnemen van producten en/of diensten;
 3. Om uw vraag te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of per telefoon;
 4. Uw sollicitatie te verwerken;
 5. Om onze website te verbeteren

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MTD heeft hier geen invloed op.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen wij onder andere het gedrag van de gebruikers analyseren.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?
Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens aan derden als dat noodzakelijk is voor het leveren van de door u bestelde producten of gevraagde diensten. Wanneer MTD uw gegevens aan derden verstrekt, zorgen wij er onder meer voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen we vast in een contract. In dit contract spreken we ook af dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Bovendien worden de door u verstrekte gegevens niet met een andere partij gedeeld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit op grond van de geldende wetgeving is toegestaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de politie ons om gegevens vraagt in het kader van een fraudeonderzoek. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te staan.

Beveiliging en opslag
MTD neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Bovendien bewaren wij gegevens niet langer dan nodig is. Dat betekent dat wij gegevens slechts zolang opslaan als nodig is om de door u aan ons gevraagde diensten uit te voeren. Een uitzondering hierop vormen gegevens die op grond van de bewaarplicht langer bewaard moeten worden.

Minderjarigen
Ben je jonger dan 16 jaar, dan mag je onze website alleen gebruiken onder toezicht van je ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage in de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Ook kunt u ons te allen tijde verzoeken deze persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met info@mtd.net.

Het recht om bezwaar te maken
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens.

Klachten
Als u klachten heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met MTD. Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u toch niet tevreden zijn of van mening zijn dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, dan heeft u op grond van de bepalingen van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens.

Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen

Wij helpen u de beste oplossing te vinden.